Saramäessä tehtiin luvaton avohakkuu

Maarian Saramäessä on kaadettu luvattomasti puita yli kahdeksan hehtaarin alueelta, joka sijaitsee Maa-ainespuiston asemakaava-alueella. Puita on kaadettu myös asemakaavaan merkityllä suojaviheralueella, jossa puiden kaataminen on kaavan vastaista. Puiden kaadot vaikuttavat eläinten kulkureitteihin.

Puut oli kaatanut Turun Kiinteistöliikelaitos. Sen mukaan hakkuu on tehty erehdyksessä. Kiinteistöliikelaitos oli ollut siinä käsityksessä, että hakkuu ei edellytä erikseen maisematyölupaa.
Turun rakennuslautakunta merkitsi asian tiedokseen. Samalla lautakunta päätti ilmoittaa asiasta poliisille esitutkintaa varten.
Lain mukaan rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava poliisille, mikäli se havaitsee maankäyttö- ja rakennuslain vastaisia toimenpiteitä. Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista.
Saramäessä kyseessä on 8,6 hehtaarin avohakkuu, jossa puusto on poistettu kokonaisuudessaan. Lisäksi 1,2 hehtaaria hakkuusta on tehty asemakaavan suojaviheralueella.

Pekka Remes

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä